CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy) ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie mające na celu chronić przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Jego celem jest przeniesienie ryzyka za obowiązek naprawienia szkody na podmiot trzeci.

2. Czy można otrzymać zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powstały na skutek wypadku, którego sprawca w dniu zdarzenia nie posiadał ważnej umowy OC?

Tak. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za szkody spowodowane przez sprawców, którzy w dniu wypadku nie posiadali ważnej umowy ubezpieczenia OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tym miejscu warto podkreślić, że do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez sprawcę, którego tożsamości nie udało się ustalić.

3. Czy osoba poszkodowana będąca pasażerem w pojeździe sprawcy wypadku komunikacyjnego jest uprawniona do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Posiadacz pojazdu mechanicznego odpowiada za szkody wyrządzone każdej osobie trzeciej, czyli także pasażerowi pojazdu. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku nawet w sytuacji kiedy poszkodowany podróżował wraz z nim w tym samym pojeździe.

4. Czy rolnik musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami każdy rolnik musi posiadać takie ubezpieczenie.

5. Co zrobić, jeśli będę miał wypadek komunikacyjny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinniśmy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, a następnie wezwać odpowiednie służby, tj. policję, pogotowie ratunkowe lub zadzwonić na telefon alarmowy 112.

6. Od kogo mogę żądać naprawienia szkody powstałej w następstwie wypadku komunikacyjnego?

Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub bezpośrednio od posiadacza pojazdu.

7. Jak udokumentować zaistniały wypadek komunikacyjny?

W praktyce spotykają się Państwo z sytuacjami kiedy sprawca wypadku prosi, żeby nie wzywać policji ponieważ, np. nie posiada prawa jazdy lub nie jest ubezpieczony. Jako podmiot profesjonalny zdecydowanie odradzamy przystawania na taką prośbę. Następnie niejednokrotnie bywa, że sprawca wypadku w czasie procesu likwidacji szkody wszystkiemu zaprzecza. Nawet, jeśli sporządził odręczne oświadczenie, które oczywiście można zbadać przy pomocy biegłego grafologa to towarzystwa ubezpieczeniowe ciężar udowodnienia zawsze przerzucają na samego poszkodowanego. Reasumując, polecamy zawsze wezwać policję celem sporządzenia urzędowej notatki potwierdzającej okoliczności zdarzenia.

8. Czy sprawca wypadku musi zawsze zostać ukarany przez sąd karny, aby można było dochodzić od niego lub towarzystwa ubezpieczeniowego naprawienia powstałej szkody?

Nie jest to warunek konieczny. W Kodeksie Cywilnym przewidziano odpowiedzialność za skutki cywilne wypadków komunikacyjnych na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka dotyczy szkód spowodowanych przez ruch pojazdu mechanicznego, a niekoniecznie zawinionych przez kierującego.

9. Czy sprawca wypadku komunikacyjnego ponosi jakieś konsekwencje finansowe?

Zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dowolnie wybranym Towarzystwem Ubezpieczeń skutkuje przeniesieniem odpowiedzialności na ubezpieczyciela, co oznacza wypłatę świadczeń odszkodowawczych z jego środków finansowych.
Zdarzają się jednak sytuacje (ściśle określone w ustawie ), w których wobec sprawcy wypadku mogą zostać wyciągnięte ewentualne konsekwencje finansowe w postaci regresu. Jeśli kierujący pojazdem mechanicznym:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,

wówczas ubezpieczyciel ma prawo wystąpienia do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconego odszkodowania.

10. Czy osoba uznana za sprawcę wypadku może skutecznie dochodzić wypłaty odszkodowania?

Polski kodeks cywilny nie przewiduje wypłaty tego rodzaju świadczeń dla osób uznanych za sprawcę wypadku. Należy mieć jednak na uwadze, iż jedynie wyłączna wina poszkodowanego wyklucza możliwość ubiegania się o odszkodowanie. W praktyce często spotykamy się ze współwiną uczestników wypadku. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszając je jednak o stopień przyczynienia się do wypadku.

11. Czy małoletni który nie ukończył 13 lat może otrzymać odszkodowanie nawet wtedy kiedy był winny zaistnieniu zdarzenia?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym małoletniemu, który w chwili zdarzenia nie ukończył 13 lat nie można przypisać winy, co oznacza, że może on ubiegać się o odszkodowanie/zadośćuczynienie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje pomniejszenie świadczeń odszkodowawczych o przyczynienie.

12. O co może się ubiegać osoba poszkodowana w wypadku?

Katalog świadczeń odszkodowawczych jest zróżnicowany i zależny od rozmiaru i charakteru powstałej szkody. Osoba, która w wyniku wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia pieniężnego, którego celem jest kompensacja powstałej krzywdy. Poszkodowany ma również prawo do odszkodowania za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, koszty dojazdu na leczenie, zwrotu utraconej części dochodu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów w tym tych związanych z opieką osoby trzeciej, a także powinien wypłacić poszkodowanemu rentę wyrównawczą, jeżeli utracił on zdolność do pracy zarobkowej.

13. Jakie świadczenia przysługują osobom najbliższym poszkodowanemu w przypadku jego śmierci?

Osobom uprawnionym po śmierci poszkodowanego przysługują następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie najbliższego członka rodziny (tylko dla zdarzeń powstałych po 3 sierpnia 2008 r.)
  • stosowne odszkodowanie w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej uprawnionego zarówno w aspekcie materialnym jak i niematerialnym,
  • renta alimentacyjna,
  • zwrot kosztów pogrzebu osobie, która je rzeczywiście poniosła.

14. Czy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie jeśli proces leczenie powypadkowego nie został jeszcze zakończony?

Tak, żaden przepis prawa nie uzależnia wypłaty odszkodowania od zakończenia procesu leczenia negatywnych następstw wypadku.

15. Jak długo będę czekać na wypłatę odszkodowania?

Terminy na likwidację szkody reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, nakłada ona na Towarzystwo ubezpieczeń obowiązek:
- wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie,
- w przypadku, gdyby wyjaśnienie we wskazanym wyżej terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Niezależnie natomiast od tych okoliczności, w zasadniczym 30 dniowym terminie, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomienia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania.

16. W jakim czasie po wypadku mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tematyka związana z terminami na dochodzenie świadczeń odszkodowawczych jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z ustawą terminy w których możliwe jest wystąpienie z roszczeniem, bez obawy o podniesienie przez ubezpieczyciela zarzutu przedawnienia wynoszą:
- 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę,
- w sytuacji kiedy wyrządzenie szkody jest wynikiem przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin ten wynosi 20 lat od dnia zdarzenia (dla zdarzeń powstałych po dniu 10.08.2007 r., dla zdarzeń sprzed wejścia w życie nowelizacji do kodeksu cywilnego termin ten wynosił 10 lat). Wskazać należy również, że dla wszystkich zdarzeń nie przedawnionych na dzień wejścia w życie zmiany w kodeksie cywilnym, zastosowanie mają nowe, wydłużone terminy przedawnienia,
- w przypadku małoletnich przedawnienie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem dwóch lat od dnia uzyskania przez nich pełnoletności.

17. Co zrobić kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe narusza nasze prawa?

W takiej sytuacji można złożyć skargę do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie. Praktyka ostatnich lat wskazuje, iż ilość takich skarg rośnie, a co gorsza w przeważającej mierze są one zasadne. Warto także wiedzieć, iż organem nadzorującym funkcjonowanie Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.

18. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to takie zdarzenie, które następuje w związku z pracą oraz powoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu pracownika, w dodatku nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności w interesie zakładu, poleceń służbowych, w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji zakładu, w drodze między siedzibą zakładu a miejscem wykonywania obowiązków.

19. Jaką dokumentację powinien sporządzić pracodawca w związku z wypadkiem przy pracy?

Podstawowym dokumentem jest protokół powypadkowy.

20. Co zrobić jeśli nie zgadzamy się z treścią protokołu powypadkowego?

W pierwszej kolejności możemy wnieść zastrzeżenia do protokołu. Pracodawca może je uwzględnić i sprostować protokół. Jeśli tego nie uczyni pozostaje nam jedynie droga sądowa.

21. Ile kosztuje postępowanie sądowe w sprawie ustalenia przyczyn wypadku przy pracy?

Postępowanie cywilne w takich sprawach zwolnione jest z kosztów sądowych w całości.

22. Czy w toku takiej sprawy mogę starać się bezpłatną pomoc adwokata lub radcy prawnego?

Istnieje taka możliwość. Wniosek składamy wraz z pozwem do sądu. Musimy wykazać naszą trudną sytuację materialną. Decyzję o przyznaniu pełnomocnika podejmuje sąd. Jeśli sąd nie przyzna nam takiej pomocy możemy zaskarżyć tą decyzję do sądu odwoławczego.

23. Co oznacza termin służebność przesyłu?

Służebność przesyłu określa możliwość przedsiębiorcy do korzystania z cudzej nieruchomości - do zamontowania na niej urządzeń przesyłowych. Do uregulowania stosunków pomiędzy przedsiębiorcą, a poszkodowanym może dojść poprzez zawarcie umowy lub poprzez orzeczenie sądowe. Skutkiem zawarcia umowy jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Na jego mocy przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego. Jego kwota uzależniona jest od indywidualnych właściwości położenia nieruchomości. Może być płatna okresowo, jak i jednorazowo za cały okres trwania umowy. W kwestii przedawnienia mają zastosowanie przepisy dotyczące zasiedzenia własności nieruchomości. Podkreślenia wymaga, iż ustanowienie służebności przesyłu nie stoi na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

24. Kiedy służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego?

Ustawodawca wychodząc naprzeciw istniejącym problemom dotyczącym przesyłu energii elektrycznej wprowadził do kodeksu cywilnego w 2008 r. stosowną regulacją.

25. Czy jeśli na mojej nieruchomości zostały postawione urządzenia energetyczne przed 2008 r. mogę dochodzić odszkodowania?

Tak, istnieje taka możliwość. Bardzo ważne dla ustalenia możliwości ubiegania się o odszkodowanie będzie ustalenie daty posadowienia urządzeń, a także określenie jego właściciela przez cały okres bezumownego korzystania.

26. Jakiej wielkości odszkodowanie mogę otrzymać?

Każda sprawa musi zostać oceniona indywidualnie. Mogą być to kwoty od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy. Uzależnione jest to od bardzo wielu czynników wpływających na wycenę szkody.

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com