CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Regulamin

Musisz wiedzieć, że w wraziewypadku komunikacyjnego w którym jesteś osobą poszkodowaną (nie sprawcą wypadku) masz prawo do odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu. Nie musisz być ubezpieczony. Suma Gwarancyjna ubezpieczenia do wysokości której możesz się starć o odszkodowanie wynosi na dzień dzisiejszy aż 5 000 000 € przy szkodach na osobie oraz 1 000 000 € przy szkodach na mieniu. O odszkodowanie możesz się starać jeżeli wypadek miał miejsce po 10.08.1997r.

 

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie lub tzw. błędu medycznego doznałeś obrażeń ciała masz prawo ubiegać się o:

 1. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
 2. Zwrot udokumentowanych Kosztów Leczenia takich jak:
 • koszty zakupów leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty konsultacji u specjalistów,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu /jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej.

Możesz również ubiegać się:

 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia)
 • rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

W przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, Ty i członkowie najbliższej rodziny macie prawo ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu – niezależenie od zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS, w skład których wchodzą takie koszty jak:
 • organizacja ceremonii pogrzebowej,
 • zakup trumny i opłacenia miejsca na cmentarzu,
 • zakup odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
 • zakup kwiatów i wieńców dla uczczenia pamięci zmarłego,
 • organizacja stypy dla członków rodziny,
 • refundację zakupu nagrobka,
 • usługa kremacyjną,
 • renta alimentacyjna,

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym został uszkodzony Twój pojazd, należy Ci zwrot kosztów:

 • naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • holowania uszkodzonego pojazdu,
 • opłaty parkingowej( parking policyjny - zabezpieczenie pojazdu),
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • odszkodowanie tytułem utraty wartości handlowej/rynkowej uszkodzonego pojazdu,

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „WRAZIEWYPADKU.pl”
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „WRAZIEWYPADKU.pl” („Program” organizowany przez spółkę Centrum Likwidacji Szkód Consensus Sp z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Tadeusza Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000396639, NIP 691-249-33-72) o kapitale zakładowym w kwocie 55 000 złotych w całości opłaconym („Organizator”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

I. DEFINICJA:


W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:
„Formularz” oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po jego uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu.


„Deklaracja” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem stron internetowych należących do Organizatora lub stron internetowych Partnerów Programu.


„Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie złożonego Formularza lub Deklaracji wypełnionej zgodnie z Regulaminem.


„Bliski Uczestnika” oznacza się osobę fizyczną spokrewnioną z Uczestnikiem Wypadku.


„Karta Bezpłatnej Pomocy Prawnej” oznacza kartę wydawaną przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na karcie, przeznaczoną do identyfikacji Uczestnika.


„Partner” oznacza osobę lub podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której jest on uprawniony do prezentowania oraz promowania Programu w formie wcześniej zaakceptowanej przez Organizatora i na jego rzecz.


„Kontrahent” oznacza osobę lub podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z usług Kontrahenta na preferencyjnych warunkach w ramach Programu.


„Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator.


„Ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


„Umowa” oznacza umowę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawierana pomiędzy Uczestnikiem Programu i Organizatorem.


„Usługa” oznacza usługę, z której może skorzystać Uczestnik w ramach Programu zgodnie z Regulaminem.


„Oferta” - szczegółowy zakres usług świadczonych przez Organizatora.


„Kancelaria” – kancelaria prawna, kancelaria adwokata/adwokatów lub kancelaria radcy prawnego/radców prawnych, z którymi Organizator współpracuje w ramach realizowania Usługi.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


2. Klient Partnera lub Kontrahenta jest uprawniony do przystąpienia do Programu przy jednorazowym skorzystaniu z usługi świadczonej przez Partnera lub Kontrahenta w miejscu wykonywania usługi. Klient wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje.


3. Przystąpienie do Programu może nastąpić także za pośrednictwem stron internetowych Organizatora, Partnera lub Kontrahenta po wypełnieniu w formie elektronicznej Deklaracji dostępnej na stronach internetowych Organizatora, Partnera lub Kontrahenta i zatwierdzi poprawność podanych w Deklaracji danych.


4. Przystąpienie do Programu po wypełnieniu Deklaracji lub złożeniu Formularza następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Deklarację lub składająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja lub Formularz (pola wymagane do rejestracji) wypełnione są poprawnie.


5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. na stronach internetowych Partnerów i Kontrahentów oraz na stronie internetowej Organizatora, tj.: www.clsc.pl

 

§ 2 DANE OSOBOWE


1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.


2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w Deklaracji, Formularzu lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 

3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.
 

4. Uczestnik powinien w miarę możliwości niezwłocznie zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Uczestnik może zgłosić zmiany telefonicznie lub korespondencyjnie do siedziby Organizatora.
 

5. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

 

§ 3 KARTA BEZPŁTNEJ POMOCY PRAWNEJ
 

1. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej przesyłana jest Uczestnikowi w momencie wyrażenia przez niego zgody na uczestnictwo w Programie po przez rejestracje u Partnera lub Kontrahenta, warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie i oddanie Formularza pracownikowi Partnera lub Kontrahenta.
 

2. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu za pośrednictwem stron internetowych Organizatora, Partnera, Karta Bezpłatnej Porady Prawnej przesyłana jest Uczestnikowi na adres podany w Deklaracji osobną korespondencją. W przypadku rejestracji za pośrednictwem stron Internetowych Organizatora, Partnera lub Kontrahenta, warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie i akceptacja Deklaracji.
 

3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Bezpłatnej Porady Prawnej, która uprawnia do skorzystania na preferencyjnych warunkach z usług Organizatora, Partnera lub Kontrahenta. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej pozostaje własnością Organizatora.
 

4. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Klienta nie podlega zbyciu.
 

5. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej nie może być używana przez osoby trzecie.
 

6. Karta Bezpłatnej Porady Prawnej zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.
 

7. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora lub jego Partnerów i Kontrahentów , o ile Organizator lub Partnerzy lub Kontrahenci nie postanowią inaczej.

 

§ 4 USŁUGA

 

1. Uczestnik lub Bliscy Uczestnika w ramach Programu mogą skorzystać z Usług świadczonych przez Organizatora.
 

2. Każdy zarejestrowany uczestnik Programu ma prawo do uzyskania bezpłatnej porady prawnej pod numerami telefonu wskazanymi przez Organizatora oraz skorzystania na preferencyjnych warunkach ze świadczonych przez niego usług o których mowa w § 4 punkt 3. W ramach bezpłatnej porady prawnej Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o:


a. ocenę zasadności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz pomocy w ustaleniu podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody,
b. pomoc w ustaleniu i udokumentowaniu wartości poszczególnych świadczeń,
c. weryfikację prawidłowości przeprowadzonego wcześniej postępowania likwidacyjnego oraz wysokości wypłaconych świadczeń,
d. ocenę warunków ewentualnej ugody,
e. wycenę kosztową ewentualnego postępowania sądowego,
f. wskazówki dotyczące sposobu likwidacji szkody oraz jego poszczególnych etapów,


3. Uczestnik może także skorzystać z Usług świadczonych przez Organizatora poprzez zawarcie z nim Umowy na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody wyrządzonej Uczestnikowi lub Bliskim Uczestnika z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz udzielenia Organizatorowi Pełnomocnictwa na wykonywanie Usługi w postępowaniu ugodowym i/lub w razie konieczności procesowym. Szczegółowy zakres oferty dostępny na stronie www.clsc.pl
 

4. Organizator może świadczyć usługę na rzecz Uczestnika lub Bliskich Uczestnika w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku, w którym nie z winy Uczestnika Programu lub Bliskich Uczestnika doznał szkody na mieniu bądź osobie.
 

5. Szczegółowy zakres roszczeń odszkodowawczych oraz świadczeń odszkodowawczych realizowanych w ramach Usługi Organizatora znajduje się w Ofercie Usługi Organizatora.
 

6. Organizator może świadczyć Usługę na rzecz Uczestnika Programu lub Bliskich Uczestnika bezpłatnie do momentu wyegzekwowania roszczeń i świadczeń odszkodowawczych.
 

7. Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy z Organizatorem na świadczoną przez niego Usługę w każdym czasie i nie powoduje to wykreślenie uczestnika z Programu.

 

§ 5 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU:

 

1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:


a. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu,
b. Formularz wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika, jest nieczytelny lub nie zawiera podpisu Uczestnika,
c. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w  Programie,
d. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie, dane Uczestnika nie zostały potwierdzone.


2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym zakresie przez Organizatora i zwróceniu Karty Bezpłatnej Porady Prawnej Organizatorowi.


3. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest zobowiązany do usunięcia danych Uczestnika Programu w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia uczestnictwa w Programie oraz powiadomienie wszystkich Partnerów i Kontrahentów o tym fakcie.


4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 60 dniowym wyprzedzeniem.


5. W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronach internetowych Organizatora, Partnerów i Kontrahentów, a także powiadomienia Uczestników w sposób przewidziany w § 6 Regulaminu.


§ 6 ZMIANY i ZAWIADOMIENIA

 

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.


a. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o  zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu na stronach internetowych Organizatora, Partnerów i Kontrahentów oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.
b. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.


2. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Deklaracji lub Formularzu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.


3. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „WRAZIEWYPADKU.pl” lub pocztą elektroniczną na adres: program@clsc.pl

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com