CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Jak wybrać Firmę, Kancelarię Odszkodowawczą?

Jak wybrać kancelarię odszkodowawczą - na co zwracać uwagę?

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane dokonując wyboru pełnomocnika powinny uważać, żeby na skutek błędnego wyboru nie okazało się, że otrzymają odszkodowanie w rażąco zaniżonej wysokości lub nie otrzymają go wcale. Na polskim rynku funkcjonuje wiele rzetelnych podmiotów specjalizujących się w pomocy poszkodowanym, z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczeniem, jednak jak w każdej branży zdarzają się firmy, które nie posiadają wystarczających kompetencji ani zaplecza, żeby zapewnić swoim klientom odpowiedni sposób obsługi. Musisz pamiętać, iż dochodzenie odszkodowań to złożony proces oparty na konkretnych przepisach prawa i tylko ich wzorowa znajomość poparta doświadczeniem jest gwarantem skuteczności. Zdajemy sobie sprawę, że większość z Państwa w razie wypadku staje przed taką sytuacją po raz pierwszy, a niniejszy poradnik ma celu zwrócenie Państwa uwagi na najczęściej zgłaszane problemy, aby w sposób świadomy zdecydować o wyborze swojego pełnomocnika.


Pierwszą kwestią na którą powinieneś zwrócić uwagę to sposób pozyskiwania klientów danej firmy.

Często w trudnym okresie po wypadku nie zastanawiasz się skąd agenci reprezentujący poszczególne firmy znają twój adres, telefon, datę i miejsce zdarzenia, czy też szczególnie chronione prawem informację na temat twojego stanu zdrowia. Twoje dane osobowe podlegają ochronie prawnej, nie bój się więc zapytać przedstawiciela firmy w jaki sposób trafił do Ciebie. Najczęstsze odpowiedzi brzmią: „znalazłem informację w internecie”, dowiedziałem się od znajomego/sąsiada - choć nie potrafi wskazać imienia i nazwiska swojego informatora. Takie odpowiedzi powinny wzbudzić Twoją czujność, ponieważ prawdopodobnie twoje dane osobowe zostały pozyskane w nielegalny sposób. Nie pozwól, aby ktoś w tak ciężkiej dla Ciebie chwili zakłócał Twoje leczenie czy żałobę po stracie osoby bliskiej telefonami, niezapowiedzianymi wizytami, czy chociażby podrzucaniem ulotek bądź wizytówek bez Twojej wcześniejszej zgody. Wymienione sposoby pozyskiwania klientów powinny dyskwalifikować firmę, bo czy można zaufać i współpracować z kancelarią, która już na wstępie wykazuje się brakiem etyki zawodowej oraz poszanowania dla obowiązujących przepisów prawa ? Pamiętaj, żeby można było przedstawić ofertę pomocy w uzyskaniu należnego Tobie odszkodowania musisz wyrazić na to zgodę lub samodzielnie się zwrócić z prośbą o przedstawienie oferty współpracy.

Zwróć uwagę na to kto będzie prowadził Twoją sprawę.

Dokonując wyboru pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zwróć uwagę czy firma posiada własną kancelarię prawną. Część firm korzysta z współpracujących z nimi prawników, którzy jednak traktują współpracę z firmą odszkodowawczą jako zajęcie dodatkowe, a co za tym idzie, mają bardzo ograniczony czas, a także niekoniecznie są specjalistami w tej dziedzinie. „Kancelarie” bez odpowiedniego zaplecza fachowców nie będą w stanie w razie potrzeby zaproponować skierowania Twojej sprawy do sądu, ani tym bardziej reprezentować Ciebie w sądzie. Tylko wtedy, kiedy firma posiada własną kancelarię radców prawnych lub adwokatów posiadających doświadczenie w tego rodzaju sprawach będą mieli Państwo rzeczywistą szansę na uzyskanie odszkodowania na poziomie adekwatnym do rozmiarów powstałej szkody. Ważną kwestią jest również stały i bezpośredni kontakt z osobą opracowującą Twoją sprawę. To ważne, aby wszelkie informacje dotyczące sprawy trafiały do Ciebie natychmiast, a wszelkie ewentualne pytania lub wątpliwości wyjaśniane były na bieżąco.

Czy masz głos w swojej sprawie?

Pamiętaj, że rolą pełnomocnika jest pomoc w dochodzeniu odszkodowania i rekomendowanie najkorzystniejszych dla Ciebie rozwiązań. Należy jednak zwrócić uwagę czy dana Kancelaria lub firma odszkodowawcza liczy się ze zdaniem klienta. Zawierając umowę powinieneś mieć w niej zagwarantowane, że firma bez Twojej pisemnej zgody nie zdecyduje za Ciebie o tym jak zakończy się prowadzanie Twojej sprawy. Musisz wiedzieć, że niektóre czynności jak np. zawarcie ugody zamyka możliwość dalszego dochodzenia roszczeń lub podwyższenia wypłaconych świadczeń. Zawarcie ugody z zakładem ubezpieczeń nie jest niczym złym, pod warunkiem, że postanowienia ewentualnej ugody są korzystne dla osoby poszkodowanej, a Ty akceptujesz zaproponowane warunki. Ważne jest, aby firma przedstawiając ewentualną propozycję ugodowego zakończenia postępowania przedstawiła propozycję rozwiązań alternatywnych, a Ty nie powinieneś czuć się zobowiązany do zgody na zawarcie ugody z uwagi na brak wiedzy co dalej ze sprawą, jeśli odmówisz. Z doświadczenia wynika, iż w zdecydowanej większości świadczenia odszkodowawcze zasądzone przez sąd są wielokrotnie wyższe od kwot zaproponowanych przez ubezpieczyciela.
Kancelarie czy firmy odszkodowawcze , które większość prowadzonych przez siebie spraw kończą zawarciem ugody z ubezpieczycielem lub zadowalają się pierwszą wypłatą środków w wysokości sugerowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, liczą na szybki zysk oraz dużą liczbę spraw. Może to być czasem spowodowane wieloma niekorzystnymi czynnikami, takimi jak: brak kadry profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do prowadzenia spraw w sądach, brak doświadczenia oraz chęć szybkiego zakończenia sprawy. Takie postępowanie może stać się to dla osób poszkodowanych bardzo niebezpieczne, gdyż za decyzją o zawarciu ugody nie będzie wówczas stał fakt, iż jest ona dla klienta korzystna, ale zupełnie inne czynniki, o których klient najprawdopodobniej nawet nie będzie wiedział. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku kancelarii odszkodowawczych, które przed zawarciem ugody w imieniu klienta , nie przedstawiają uprzednio jej warunków poszkodowanemu, aby mógł on również wypowiedzieć się w tej sprawie, tylko pozostawiają tą kwestię wyłącznie swojej decyzji.

Bardzo ważne aby kancelaria czy firma odszkodowawcza miała możliwość pomocy w prowadzeniu postępowania karnego.

Przy podpisywaniu umowy koniecznie należy zwrócić uwagę czy kancelaria odszkodowawcza może udzielić Państwu pomocy w zakresie toczącego się postępowania karnego w sprawie spowodowania wypadku (śledztwa, dochodzenia czy sądowego postępowania karnego). Niezbędna jest do tego własna Kancelaria Adwokacka. Brak wsparcia w tym zakresie może sprawić, że trudno będzie Państwu poruszać się w zawiłych procedurach prawnych czy dotrzymywać terminów wynikających z przepisów prawnych, wskutek czego mogą Państwo nie być w stanie realizować przysługujących Państwu uprawnień.
Posiadając własną Kancelarię Radców Prawnych CLSC Maciej Kowalski, Wojciech Popławski sp. k. jako jedna z nielicznych firm odszkodowawczych na rynku, oferujemy Państwu w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wsparcie w zakresie toczącego się postępowania karnego w sprawie spowodowania wypadku. W zakres tego wsparcia wchodzą przede wszystkim: fachowe doradztwo, jak również sporządzanie projektów odpowiednich pism procesowych (wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, wnioski o przywrócenie terminu itp.).

Sprawdź czy prowizja na którą umówiłeś się ze swoim pełnomocnikiem jest faktyczną kwotą, o którą zostanie pomniejszone Twoje odszkodowanie.

Wiele funkcjonujących na rynku kancelarii odszkodowawczych w umowach z klientami wskazuje jako wynagrodzenie prowizję netto, zastrzegając, że finalnie w wystawionej klientowi fakturze doliczy do swojego wynagrodzenia dodatkowo 23% podatku VAT.
Niestety zdarza się również, że tego typu postanowienia umowy są zapisane drobnym druczkiem. Ważne jest czy dana kancelaria ponad wynagrodzenie prowizyjne nie pobiera dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem sprawy.

Zwróć uwagę czy gdybyś chciał zrezygnować z usług kancelarii lub firmy odszkodowawczej nie zostaniesz obciążony karą umowną.

Niestety, wciąż nierzadko zdarza się, że kancelarie odszkodowawcze w swoich umowach z klientami stosują klauzule niedozwolone - zabronione przez obowiązujące przepisy prawa.
Do najczęstszych z nich należy klauzula nakładająca wyłącznie na klienta obowiązek zapłaty ustalonej sumy (kary umownej) na wypadek rezygnacji z wykonania umowy (klauzula zakazana w art. 3853 pkt 16 Kodeksu Cywilnego). Przed podpisaniem umowy sprawdź także czy w razie jakiekolwiek sporu z wybranym przez siebie pełnomocnikiem nie będziesz zmuszany do korzystania z sądu właściwego dla siedziby firmy odszkodowawczej. Takie postanowienie umowne również znajduje się w wykazie postanowień zabronionych.

Nikt nie da Tobie tyle ile Agent może Ci obiecać, a nawet zagwarantować.

Oczywistym jest, że dokonując wyboru kancelarii odszkodowawczej zależny Państwu na uzyskaniu jak najwyższego świadczenia odszkodowawczego. Należy być jednak bardzo ostrożnym w stosunku do obietnic składanych przez przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych w przedmiocie wysokości kwot przyszłego odszkodowania. Jeżeli obietnice składane są „od ręki”, bez dogłębnej analizy dokumentów, przeprowadzenia wywiadu i szczegółowej analizy albo składane są przez przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych nie będących w ogóle prawnikami należy zachować szczególną ostrożność. Pisemne gwarancje, które mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności w konsekwencji nie dają pewności uzyskania konkretnych świadczeń, a  stanowią zręczny chwyt marketingowy.
Osoby poszkodowane potrzebują pomocy profesjonalistów, a nie obietnic bez pokrycia.
Oszacowaniem wysokości należnego klientowi odszkodowania powinien zajmować wyłącznie wyspecjalizowany Dział Prawny, na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów.
Uważaj komu powierzasz dochodzenie odszkodowania – radzi „Rzeczpospolita”(Nr z 06.03.2008 r.). Główne „grzechy” jakie popełniają firmy pośredniczące w uzyskaniu pieniędzy od towarzystw ubezpieczeniowych to prowizje sięgające nawet 50 proc., przetrzymywanie pieniędzy wypłaconych jako świadczenie odszkodowawcze dla klienta, brak kwalifikacji czy możliwości reprezentowania przed sądem, a nawet karalność.

Co ważne w ramach zawartej umowy firma odszkodowawcza powinna m.in.:

- reprezentować klienta również na etapie sądowym,

- w przypadku trwającego postępowania karnego, jeśli okoliczności zdarzenia są sporne, powinna zapewnić pomoc w tym postępowaniu,

- nie powinna pobierać prowizji od uzyskanych dla klienta kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, które to zostały uzyskane na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę oryginalnych rachunków i faktur VAT,

- nie powinna stosować w umowie żadnych kar umownych oraz klauzuli niedozwolonych,

- powinna posiadać stały zespół radców prawnych i adwokatów u których klient może całkowicie bezpłatnie w ramach powierzonej przez siebie sprawy uzyskiwać porady prawne nawet na odległość,

- pozyskiwać za klienta wszelką dokumentację niezbędna do opracowania zgłoszenia szkody oraz wysokości zgłaszanych roszczeń,

- systematycznie informować klienta o postępach w sprawie.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości zapisów w Twojej umowie lub masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na wszelkie pytania oraz bezpłatnie udzielą informacji.

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com