CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Studium przypadku

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby)


1. wypadek komunikacyjny z dnia 27.02.2012 r. w powiecie średzkim /śmierć 30 letniego mężczyzny/ - łączna kwota odszkodowania: 75.000 zł

27 lutego 2012 r. na drodze krajowej nr 94 w powiecie średzkim doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Pasażer pojazdu biorącego udział w zdarzeniu - 30 letni mężczyzna zginął na miejscu. Poszkodowany prowadził wspólne gospodarstwo domowe ze swoją 57 letnią matką. Centrum Likwidacji Szkód Consensus Sp. z o.o. w imieniu matki zmarłego zgłosiło roszczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym w którym sprawca zdarzenia miał zawartą ważną umowę odpowiedzialności cywilnej. Generali TU S.A. podjęło decyzję o przyznaniu następujących świadczeń odszkodowawczych: 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny oraz 15.000 zł tytułem stosownego odszkodowania.
Wobec znacznego zaniżenia przez towarzystwo ubezpieczeń należnej kwoty zadośćuczynienia, która w żaden sposób nieskompensowała naszej Klientce negatywnych następstw wydarzeń z dnia 27.02.2012 r. przekazaliśmy sprawę naszej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński Sp. k. do dalszego prowadzenia. Wartość przedmiotu sporu została określona na 40.000 zł. Proces sądowy zakończył się całkowitą wygraną powódki oraz zasądzeniem na jej rzecz żądanej kwoty zadośćuczynienia, a także należnych odsetek ustawowych.

2. wypadek komunikacyjny z dnia 07.08.2005 r. w województwie świętokrzyskim /śmierć dziewięcioletniego dziecka/ łączna kwota odszkodowania: 80.000 zł

07 sierpnia 2005 r. w województwie świętokrzyskim kierujący samochodem osobowym poruszając się z nadmierną prędkością doprowadził do potrącenia 9 letniej dziewczynki. W wyniku zdarzenia dziecko zmarło. Centrum Likwidacji Szkód Consensus Sp. z o.o. w imieniu rodziców zmarłej oraz małoletniej siostry dziewczynki zgłosiło roszczenia do PZU S.A. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu roszczeń odmówił wypłaty zadośćuczynienia rodzinie poszkodowanej wskazując w uzasadnieniu swojej decyzji brak podstaw prawnych do jego przyznania. Nasza wewnętrzna Kancelaria Adwokacka CLSC Przemysław Bochyński działając w imieniu najbliższej rodziny zmarłej wytoczyła powództwo przeciwko ubezpieczycielowi. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający zadośćuczynienie w łącznej kwocie 50.000 zł dla obojga rodziców poszkodowanej oraz 30.000 zł dla jej siostry. Powyższe kwoty zostały zasądzone z uwzględnieniem przyczynienia się poszkodowanej do powstania szkody.

 

3. wypadek przy pracy z dnia 26.04.2012 r. w województwie śląskim /śmierć 34 letniej kobiety/ łączna kwota odszkodowania 365.000 zł

26 kwietnia 2012 r. w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych rozjazdów i przebiegu drogi dla pociągów odpowiedzialna za te czynności 34 letnia kobieta została najechana przez pociąg w wyniku czego zmarła. Poszkodowana pozostawiła męża, z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, dwóch synów w wieku 11 i 14 lat, dorosłego brata oraz osiemdziesięcioletnią matkę. Poszkodowana rodzina zwróciła się do nas o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Dzięki profesjonalnemu i skutecznemu działaniu CLS Consensus Sp. z o.o., ubezpieczyciel osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody zaproponował ugodowe zakończenie postępowania i przyznanie następujących świadczeń odszkodowawczych: 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 40.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla męża poszkodowanej, po 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia dla dzieci poszkodowanej i po 40.000 zł dla każdego z synów tytułem stosownego odszkodowania, 25.000 zł dla 80 letniej matki poszkodowanej tytułem zadośćuczynienia oraz 20.000 zł dla 44 letniego brata poszkodowanej. Powyższe kwoty zostały oszacowane z uwzględnieniem przyczynienia się poszkodowanej do powstania szkody. Nadto w przedmiotowej sprawie nasza Kancelaria Adwokacka CLSC Przemysław Bochyński reprezentowała przed sądem rodzinnym ojca małoletnich w zakresie wyrażenia przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich w kwestii zawarcia ugody z towarzystwem ubezpieczeń. Skuteczne działania naszego adwokata doprowadziły do uzyskania takiej zgody.


4. wypadek komunikacyjny z dnia 29.06. 2012 r. w województwie małopolskim /śmierć 23 letniego mężczyzny - łączna kwota odszkodowania 135.044 zł

29 czerwca 2012 r. w miejscowości Nowe Brzesko w woj. małopolskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego z udziałem 23 letniego motocyklisty, który w wyniku zderzenia z samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Poszkodowany mieszkał ze swoim 60 letnimi rodzicami i dorosłym, mającym swoją rodzinę bratem, pozostawił również mieszkającą 450 km od rodzinnego domu siostrę. W wyniku czynności podjętych przez CLS Consensus Sp. z o.o. towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał zawartą umowę ubezpieczenia OC wypłaciło rodzinie zmarłego należne świadczenia odszkodowawcze w następujących wysokościach: po 40.000 zł dla rodziców zmarłego tytułem zadośćuczynienia oraz po 20.000 zł zadośćuczynienia dla rodzeństwa poszkodowanego. Ubezpieczyciel zrefundował naszym Klientom w całości poniesione przez nich koszty pogrzebu w wysokości 15.044 zł. Wobec znacznego zaniżenia przez STU Ergo Hestia S.A. zadośćuczynienia dla bliskich zmarłego motocyklisty sprawa zostanie skierowana do sądu. Pokrzywdzeni będą reprezentowani przez wewnętrzną Kancelarię Adwokacką CLSC Przemysław Bochyński.

 

5. wypadek komunikacyjny z dnia 21.10.2011 r. w województwie zachodniopomorskim /śmierć 61 letniej pasażerki pojazdu sprawcy wypadku/ łączna kwota odszkodowania 158.000 zł

21 października 2011 r. w okolicach Sławna w woj. zachodniopomorskim miał miejsce wypadek komunikacyjny w wyniku którego zginęła pasażerka pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku. Tragicznie zmarła pozostawiła 66 letniego męża, z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, oraz 39 letnią córkę i czworo małoletnich wnucząt. Towarzystwo ubezpieczeń Bata Insurance Company SE wypłaciło na rzecz męża poszkodowanej 13.020 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej oraz odmówiło wypłaty stosownego odszkodowania uzasadniając swoją decyzję brakiem pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci żony pokrzywdzonego. Wobec takiego stanowiska ubezpieczyciela sprawę skierowaliśmy do sądu. Pokrzywdzony był reprezentowany przez naszą wewnętrzną Kancelarię Adwokacką CLSC Przemysław Bochyński. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający w pełnej wysokości dochodzoną w pozwie kwotę zadośćuczynienia dla męża poszkodowanej tj. 41.980 zł, zasądził również od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.000 zł tytułem odszkodowania.

Ubezpieczyciel dokonał wypłaty odszkodowań na rzecz córki zmarłej i jej wnuków. Córce zmarłej przekazano zadośćuczynienie w wysokości 6.817,50 zł, 17 letniemu wnukowi zadośćuczynienie w kwocie 2.120 zł i pozostałym dzieciom po 2.325 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci babci. Wobec znacznego zaniżenia świadczeń Klienci powierzyli prowadzenie swoich spraw przed sądem naszej Kancelarii Adwokackiej. Wyrokiem sądu pierwszej instancji BTA Insurance Company SE zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz córki poszkodowanej kwoty 43.182,50 zł zadośćuczynienia, 17 letniemu wnukowi kwoty 7.880 zł, 6 letniemu wnukowi kwotę 5.675 zł i pozostałym po 7.675 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

6. wypadek komunikacyjny z dnia 05.01.2012 r. w województwo lubuskie / śmierć 30 letniego pasażera autobusu/ wypłacona kwota: 153.450 zł

05 stycznia 2012 r. w okolicach Zielonej Góry miał miejsce wypadek komunikacyjny w wyniku którego śmierć poniósł 30 letni pasażer autobusu. Poszkodowany prowadził wspólne gospodarstwo domowe ze swoją 30 letnią żoną, wychowywał dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. CLS Consensus Sp. z o.o. działając w imieniu pokrzywdzonych sprecyzowało roszczenia i dokonało zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy wypadku. PZU S.A. dokonało wypłat świadczeń odszkodowawczych w następujących wysokościach: dla żony poszkodowanego 20.000 zł tytułem stosownego odszkodowania oraz 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci męża, a także 3.545 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, dla dzieci zmarłego po 20.000 zł tytułem stosownego odszkodowania oraz po 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci ojca. Kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela zostały znacznie zaniżone. Wobec powyższego po ustaleniach dokonanych z pokrzywdzoną nasz adwokat z Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Wartość przedmiotu sporu wynosi 370.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące świadczenia po 100.000 zł dla żony i dzieci zmarłego tytułem należnego zadośćuczynienia oraz po 10 tysięcy złotych dla każdego z powodów tytułem stosownego zadośćuczynienia. Sprawa jest w trakcie rozpoznania.

 

Uszkodzenie i rozstrój ciała

 

1. wypadek komunikacyjny z dnia 25.07.2010 r. w województwie kujawsko - pomorskim /poszkodowany kierujący samochodem biorącym udział w zdarzeniu/

25.07.2010 r. w miejscowości Włocławek doszło do zderzenia się dwóch pojazdów osobowych. Kierujący samochodem marki Ford Scorpio nie zachował należytej ostrożności w ten sposób, że nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi kierowanemu przez naszego Mocodawcę. Następstwem wypadku były drobne obrażenia w okolicach głowy poszkodowanego oraz stłuczenie w okolicach kręgosłupa szyjnego. Poszkodowany za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika zwrócił się do MTU S.A. z roszczeniem o przyznanie zadośćuczynienia dla poszkodowanego z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Towarzystwo Ubezpieczeń rozpatrzyło sprawę odmownie nie dopatrując się krzywdy związanej z kolizją u poszkodowanego. Wobec braku akceptacji stanowiska ubezpieczyciela poszkodowany zrezygnował z dotychczas reprezentującego go podmiotu po czym zwrócił się do spółki CLS Consensus, które to po analizie zebranego materiału dowodowego i złożeniu odwołania w MTU S.A. doprowadziło do wypłaty zadośćuczynienia w kwocie 2.000 zł.


2. wypadek komunikacyjny z dnia 22 września 2011 r. w województwie świętokrzyskim

22 września 2011 r. w miejscowości Głazów kierujący samochodem ciężarowym doprowadził do zderzenia z kierującym motocyklem marki Yamaha. 38 letni kierowca motocyklu w wyniku wypadku doznał urazu lewego kolana i stopy, a także wieloodłamowego złamania trzonu kręgu L4 w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. CLS Consensus Sp. z o.o. w imieniu poszkodowanego dokonało zgłoszenia szkody i sprecyzowało roszczenia. TUiR WARTA S.A. zadecydowało o przyznaniu poszkodowanemu zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 18.000 zł oraz refundacji opieki osób trzecich w kwocie 1.512 zł. Wobec znacznie zaniżonej kwoty świadczenia przysługującemu poszkodowanemu skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Prawa poszkodowanego reprezentował adwokat z naszej wewnętrznej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński. Wartość przedmiotu sporu została określona na dodatkowe 52.000 zł. Sąd pierwszej instancji po rozpoznaniu sprawy zasądził od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń na rzecz poszkodowanego całość wskazanej wyżej kwoty.

 

3. wypadek komunikacyjny z dnia 16.11.2011 r. w woj. dolnośląskim

W dniu 16.11.2011 r. nasz Mocodawca uczestniczył w wypadku komunikacyjnym jaki miał miejsce we Wrocławiu w woj. dolnośląskim. W wyniku wypadku 21 letni mężczyzna doznał powierzchownego urazu powłok głowy, skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stłuczenia klatki piersiowej. Poszkodowany zgłosił się do CLS Consensus Sp. z o.o. z wnioskiem o reprezentowanie jego interesów przed Towarzystwem Ubezpieczeń. Niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy zgłosiliśmy szkodę w HDI Asekuracja S.A. Ubezpieczyciel dokonał wypłaty zadośćuczynienia w kwocie 2.100 zł. Po odwołaniu się od tej decyzji dokonał dopłaty do wcześniej wypłaconej kwoty w wysokości 2.400 zł. Wobec braku akceptacji stanowiska ubezpieczyciela skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. W sporze sądowym poszkodowany był reprezentowany przez naszego adwokata z Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński Na mocy porozumienia stron zawarto ugodę sądową. HDI Asekuracja TU S.A. realizując postanowienia ugody wypłaciło na rzecz poszkodowanego dodatkowo 4.500 zł zadośćuczynienia.

 

4. wypadek komunikacyjny z dnia 16.07.2011 r. w województwie łódzkim

16 lipca 2011 r. w miejscowości Wiewiec w gminie Strzelce Wielkie doszło do wypadku komunikacyjnego w wyniku którego kierujący motorowerem 16 letni chłopiec doznał obrażeń ciała w postaci złamania wieloodłamowego trzonu kości udowej prawej, urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu i skręcenia lewego kolana. W toku czynności podjętych przez CLS Consensus Sp. z o.o. ubezpieczyciel dokonał wypłaty zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia, a także cierpienia fizyczne i psychiczne chłopca w kwocie 10.000 zł. W związku z zaniżeniem kwoty należnej poszkodowanemu sprawę skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego. Wartość przedmiotu sporu tj. kwota dopłaty jakiej domagamy się od STU Ergo Hestia S.A. wynosi 36.784 zł. Poszkodowany reprezentowany jest przez adwokata z naszej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński.


5. wypadek komunikacyjny z dnia 18.06.2011 r. w województwie mazowieckim

W dniu 18 czerwca 2011 r. w województwie mazowiecki kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo poruszającym się po jezdni rowerzystą. W wyniku wypadku poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała w obrębie kończyn dolnych, skutkujących znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej mężczyzny i ciężką długotrwałą chorobą. Na skutek działań podjętych przez CLS Consensus Sp. z o.o. wypłacono poszkodowanemu 160.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wobec braku akceptacji stanowiska ubezpieczyciela skierowaliśmy sprawę do sądu. Interesy poszkodowanego reprezentował nasz adwokat z Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński. W toku procesu strony uzgodniły warunki zakończenia sporu. TUiR Warta S.A. zobowiązała się do zapłaty kwoty 32.120 zł tytułem zadośćuczynienia oraz refundacji poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia.

 

6. wypadek komunikacyjny z dnia 10.08.2011 r. w województwie kujawsko- pomorskim

W dniu 10.08.2011 r. w miejscowości Radomin miał miejsce wypadek komunikacyjny w którym poszkodowana została pasażerka pojazdu kierowanego przez sprawcę zdarzenia. Poszkodowana 24 letnia kobieta doznała otwartego złamania podudzia, złamania kości miednicy, pęknięcia kości łonowej oraz wstrząsu mózgu. Po wypadku była wielokrotnie operowana i poddawana licznym, uciążliwym zabiegom medycznym. Centrum Likwidacji Szkód Consensus Sp. z o.o. w imieniu poszkodowanej sprecyzowało roszczenia i zgłosiło szkodę. Na mocy decyzji TUiR WARTA S.A. poszkodowana otrzymała 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia oraz cierpienia fizyczne i psychiczne. W chwili obecnej sprawa z powództwa poszkodowanej jest rozpatrywana przez niezawisły sąd we Włocławku. 24 letnią kobietę reprezentuje adwokat z naszej Kancelarii Adwokackiej CLSC Przemysław Bochyński. Wartość przedmiotu sporu wynosi 130.749 zł.

 

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com