CLS Consensus Sp. z o.o.

Zadzwoń
po bezpłatną poradę!

+48 76 724 33 51

Wypadek przy pracy

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pacy czy za skutki takiego wypadku należy mi się odszkodowanie ?

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w trakcie podróży służbowej - chyba, że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek sporządzenie dokumentacji powypadkowej. Do tego celu niezbędne jest:

 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku,
 • wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku,
 • odpowiednią klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Uprawnienia poszkodowanego realizowane są na jego wniosek. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków – bezpośrednio do ZUS lub do płatnika składek.

Pracownikowi w związku z wypadkiem przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • odszkodowanie dla pracownika,
 • odszkodowanie dla rodziny,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia,
 • odszkodowanie od pracodawcy.

W niektórych przypadkach poza świadczeniami realizowanymi przez ZUS, można ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Świadczenia te mają charakter uzupełniający w stosunku do świadczenie z ZUS. Odpowiedzialność pracodawcy występować będzie zawsze wtedy, kiedy to z jego zawinionego działania lub zaniechania dochodzi do wypadku, jako najczęstsze przyczyny możemy wskazać wykonywanie pracy przez pracownika bez odpowiedniego przeszkolenia wymaganego na danym stanowisku, lub brak wymaganego sprzętu odpowiedniego do wykonywania pracy. Wina pracodawcy jednak nie jest przesłanką wyłączną do ubiegania się o świadczenia od pracodawcy, każde przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody tj. gazu, pary, elektryczności itp. odpowiedzialne jest za skutki szkody wyrządzonej komukolwiek, niezależnie od stopnia zawinienia pracodawcy. W takim przypadku pracodawca może uwolnić się od konieczności wypłaty świadczeń wyłącznie poprzez wykazanie, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy pracownika, siły wyższej lub winy osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności.


Jeżeli miałeś wypadek przy pracy i nie jesteś pewien czy możesz ubiegać o dodatkowe świadczeń skorzystaj z naszego zgłoszenia szkody, nasi prawnicy skontaktują się z Tobą i udzielą dodatkowych wyjaśnień

Zgłoś wypadek

Zostaw dane skontaktujemy się z Tobą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CLS Consensus Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

Nie rób tego Sam. Wybierz profesjonalnego Pełnomocnika. W Twojej sprawie reprezentuje Cię zespół Prawników.

Możemy Ci pomóc, jeżeli miałeś wypadek komunikacyjny po 10.08.1997 r.

W przypadku kierującego, który spowodował wypadek komunikacyjny i nie posiadał ważnej umowy...

Rynek kancelarii odszkodowawczych w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Osoby poszkodowane...

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym (utrata bliskiej osoby) - studium przypadku.

Pomysł na biznes. Zapraszamy do współpracy!

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
 
Copyright 2012 Centrum Likwidacji Szkód Consensus. All rights reserved
Projekt i wykonanie: www.StudioGraficzne.com